Danske Navigator ir instruments Jūsu uzņēmuma stratēģijas nākotnes rezultātu noteikšanai.

Apskatiet sava uzņēmuma peļņas un zaudējumu pārskata, bilances un naudas plūsmas prognozes nākamajiem pieciem gadiem.
Noskaidrojiet, kāda ir tirgus svārstību vai pieņēmumu izmaiņu ietekme uz Jūsu uzņēmuma finanšu stāvokli.
Salīdziniet sava uzņēmuma finanšu stāvokli ar izvēlēto konkurentu finanšu stāvokli.
Navigator ziņojums sniedz vērtīgu informāciju, kas palīdzēs Jūsu centienos attīstīt uzņēmumu.

Danske Navigator ir stratēģiskās analīzes instruments, kas sniedz pārskatu par Jūsu uzņēmuma stratēģijas finansiālo ietekmi – gan šobrīd, gan nākotnē.


Balstoties uz Jūsu šā brīža nākotnes plāniem, mēs sagatavosim finanšu prognozi, līdzīgu uzņēmumu grupas analīzi un modelēsim to ietekmi. Tas tiks apkopots individuālā ziņojumā, kas ļaus mums sniegt tieši Jūsu specifiskajām vajadzībām piemērotus finanšu konsultāciju pakalpojumus.

Analīze attiecas uz piecām galvenajām jomām:

Budžets

Mēs balstām savas prognozes uz pēdējo gadu finanšu rādītājiem. Jūsu uzņēmuma peļņas un zaudējumu pārskata, bilances, naudas plūsmas un dažu citu finanšu rādītāju prognozes ļaus Jums jau laicīgi noteikt darbības jomas,kurām jāpievērš uzmanību. Ja Jums nav visu galveno rādītāju prognozes, mēs kā vadlīnijas izmantosim pēdējo gadu attīstības rādītājus.

Naudas plūsma

Jūsu uzņēmuma naudas plūsma ir galvenais Danske Navigator rādītājs. Koncentrējoties uz naudas plūsmas uzlabošanu, Jūsu uzņēmums var samazināt izdevumus par piesaistīto finansējumu un procentu maksājumus.

Mēs varam modelēt arī Jūsu uzņēmuma brīvās naudas plūsmas attīstību saskaņā ar tendencēm tirgū: patēriņa preču cenu, tirgus daļas, valūtas maiņas likmju, pārdošanas cenu un citām izmaiņām.

Ja Jūsu konkurentu finanšu pārskati ir publiski pieejami, mēs varam salīdzināt Jūsu un Jūsu konkurentu biznesu un apgrozāmo līdzekļu struktūru. Tas var kalpot par iedvesmu izmaiņu ieviešanai un paaugstināt jūsu konkurētspēju

Jūsu uzņēmuma naudas plūsma ir
galvenais Danske Navigator rādītājs

Kapitāla struktūra

Brīvās naudas plūsmas izmaiņas tiešā veidā ietekmē Jūsu uzņēmuma kapitāla struktūras attīstību un pašu kapitāla un saistību attiecību. Izmantojot Danske Navigator, mēs varam analizēt plānotās brīvās naudas plūsmas ietekmi uz Jūsu uzņēmuma kapitāla struktūru un kredītspēju, kā arī plānot finansējuma nepieciešamību nākotnē.

Galvenie kredīta rādītāji

Labs kredīta novērtējums nodrošinās vieglāku piekļuvi lētam finansējumam gan Danske Bank, gan no Jūsu piegādātājiem. Tāpēc arī kredītspējas izmaiņas ir būtisks rādītājs Danske Navigator. Tas ļaus Jūsu uzņēmumam ietekmēt notikumus pirms situācija sasniedz līmeni, kuru ārējās puses var uzskatīt par kritisku.

Dividenžu izmaksas stratēģija

Jūsu nākotnes dividenžu izmaksas stratēģija tiek salīdzināta ar Jūsu investīciju plāniem, finansējuma nepieciešamību un ieņēmumu plānu izpildi.

Tālāk tiks analizēta dažādu dividenžu izmaksu stratēģiju ietekme uz Jūsu galvenajiem kredītspējas rādītājiem turpmākajos gados.

Tādējādi Jūs varat izvairīties no pārāk lielu dividenžu izmaksas, kas var pasliktināt uzņēmuma kredītspēju.

Danske Navigator dod pievienoto vērtību un pamudinājumu Jūsu uzņēmuma lēmumu pieņemšanas procesiem. Apskatiet zemāk dotos situāciju piemērus, kuros Danske Navigator var Jums palīdzēt radīt precīzāku priekšstatu:

"Ko mēs darām nepareizi? Mūsu bizness attīstās!"

Nesen dibināts projektēšanas uzņēmums ir darbojies ļoti veiksmīgi, pasūtījumi tiek saņemti regulāri. Pēdējos gados tā apgrozījums ir ievērojami pieaudzis. Tomēr uzņēmums vēlējās palielināt tā overdraftu bankā un sazinājās ar mums.

Danske Navigator pievērsa uzmanību naudas plūsmai

Pirms tikšanās uzņēmums bija iesniedzis informāciju par tā plāniem attiecībā uz nākamajiem gadiem. Šī informācija tika izmantota kā izejas dati Danske Navigator veiktajai analīzei.

Danske Navigator aprēķināja galvenos rādītājus, kas parādīja, ka uzņēmuma kapitāla struktūra vairs neatbilst tā izaugsmei.

Sakarā ar to, ka uzņēmums nespēja nodrošināt pietiekamu brīvās naudas plūsmu, regulāri bija jāpalielina overdrafts.

 

To izraisīja relatīvi zemā peļņas norma apvienojumā ar arvien lielākiem krājumiem un pircēju parādiem, kas savukārt radīja lielākus izdevumus par procentu maksājumiem. Tā rezultātā pastāvēja reāls risks, ka uzņēmuma finansējuma saņemšanas iespējas var tikt samazinātas.

Uzņēmums izvēlējās uz brīdi samazināt izaugsmes ambīcijas un koncentrējās uz konsolidāciju. Sākotnēji tas izraisīja nelielu apgrozījuma pazemināšanos, taču uzņēmuma peļņas norma pieauga, un uzlabojās likviditāte.

Ar Danske Navigator veiktie aprēķini parādīja,
cik lielā mērā uzņēmuma debitoru parādu samazināšana
paaugstina uzņēmuma likviditāti

"Kā mēs varam samazināt overdrafta izmantošanu?"

Danske Navigator parādīja, ka uzņēmums, pretēji tā konkurentiem, saviem klientiem piedāvāja pārāk garu kredīta apmaksas periodu.

Danske Navigator vērsa uzmanību likviditātei

Ar Danske Navigator veiktie aprēķini parādīja, cik lielā mērā uzņēmuma debitoru parādu samazināšana paaugstina uzņēmuma likviditāti. Tie arī atklāja, cik lielā mērā uzņēmums var samazināt procentu izdevumus, mazāk izmantojot overdraftu.

Tā rezultātā uzņēmums racionalizēja rēķinu un atgādinājumu izrakstīšanas kārtību, būtiski samazinot izejošo naudas plūsmu un izdevumus par procentu maksājumiem.

 

Citā kontekstā Danske Navigator norādīja uz līdzīgām iespējām uzlabot likviditāti un samazināt izdevumus par procentu maksājumiem. Tas paredzēja uzņēmumam paplašināt tā krājumus un vienoties ar piegādātājiem par labvēlīgākiem samaksas nosacījumiem.

"Kas notiks, ja zaudēsim savu lielāko klientu?"

Ar mums sazinājās vidēji liels uzņēmums, jo pastāvēja risks, ka tas var zaudēt savu lielāko klientu. Uzņēmums vēlējās noskaidrots, kāda būtu finanšu ietekme tādā gadījumā

Danske Navigator aprēķināja ietekmi, ko radītu klienta zaudējums

Analīze ietvēra zaudēto apgrozījumu un ieņēmumus, kā arī izejošās naudas plūsmas izmaiņas, ko radītu apgrozāmā kapitāla izmaiņas (mazāki debitoru parādi, mazāki krājumi, mazāk kreditoru).

Danske Navigator aprēķināja uzņēmuma izmaksas,lai tas izpildītu klienta prasības.

Mēs izmantojām Danske Navigator, lai modelētu, par cik ir jāsamazina izmaksas, lai saglabātu apmierinošus darbības rezultātus.

 

Vēl iespējams, ka uzņēmums mēģina noturēt klientu. Nozīmīgs priekšnoteikums būtu klientam piedāvāt pagarināto kredītu. Modelēšana ar Danske Navigator parādīja, cik lielā mērā tiktu ietekmēta uzņēmuma naudas plūsma, ja tiktu pagarināts klienta kredīts, un cik lielā mērā pieaugtu izdevumi par procentu maksājumiem.

Uzņēmums spēja tikt galā gan ar izejošās naudas plūsmas palielināšanos, gan ar augstākiem procentu maksājumiem. Tāpēc uzņēmums savam klientam piedāvāja pagarināto kredītu, un klients neaizgāja no uzņēmuma.

"Mēs vēlamies paplašināties. Vai Jūs aizdosiet mums naudu?"

Uz šī Dānijas uzņēmuma jautājumu atbilde bija „jā”, taču pēc iepazīšanās ar Danske Navigator, uzņēmums izlēma naudu neaizņemties.

Danske Navigator palīdzēja izmainīt stratēģiju.

Daudzu gadu garumā uzņēmuma stratēģija ir bijusi piegādāt visus produktus nekavējoties. Taču Danske Navigator parādīja, ka uzņēmums var ietaupīt ievērojamas summas, samazinot krājumus, kā rezultātā tika pārskatītas visas produktu vienības.

 

Uzņēmums izlēma mainīt stratēģiju un izņemt no apgrozības preces ar sliktiem pārdošanas rādītājiem. Tā vietā uzņēmums piedāvāja piegādāt preces pēc iepriekšēja pasūtījuma. No krājumiem izņemtās preces atbrīvoja vietu jauniem produktiem.

Tā rezultātā uzņēmums nolēma atlikt iecerēto paplašināšanos līdz brīdim, kad varēs novērtēt izmainītās krājumu stratēģijas rezultātus.

Danske Navigator var izmantot dažādiem mērķiem, t.sk. lai analizētu ar Jūsu biznesu saistīto aktuālo jautājumu finansiālo ietekmi; analizētu jautājumus, kuri radušies uzņēmuma iekšienē vai arī ārējo faktoru ietekmē.

1

Aktuālie jautājumi:
Jūsu biznesam aktuālo jautājumu noteikšana

Jūs noteiksiet faktorus, kurus vēlaties izskatīt vai par kuriem vēlaties saņemt informāciju. Zemāk esam snieguši dažus citu uzņēmumu uzdotos jautājumus. Mēs ceram, ka tie varētu kalpot kā iedvesmas avots.

  • Kā attīstīsies mūsu peļņas, naudas plūsmas un saistību rādītāji, ja turpināsies pēdējo gadu tendences?
  • Vai mēs varam samazināt overdrafta izmantošanu?
  • Vai mums ir pietiekami daudz naudas līdzekļu stabilai izaugsmei?
  • Mūsu ieņēmumi samazinās. Kādu iespaidu tas atstās uz naudas plūsmu un saistībām?
  • Kāda ietekme attiecībā uz mūsu klientiem vai piegādātājiem būs apmaksas noteikumu izmaiņām?

Arī mēs noteiksim aktuālos jautājumus, kas attiecas uz jūsu darbību. Pēc pārrunām ar Jums, mēs noteiksim šo faktoru prioritāti.

2

Analīze:
Danske Navigator analizē Jūsu informāciju

Pamata finanšu rādītāju analīze sniegs pārskatu par uzņēmuma ieņēmumiem, izmaksu līmeni un apgrozāmajā kapitālā ieguldīto naudu.

Analīze tiks balstīta uz pēdējo gadu attīstību, kas pēc tam tiks izmantota prognozēm. Ja rādītāji būs pārāk neskaidri, mēs varam ietver alternatīvus scenārijus, piemēram, zemāku nekā plānots apgrozījuma pieaugumu.

Jūs varat arī norādīt vienu vai divus uzņēmumus salīdzināšanai. Mums būs nepieciešami šo uzņēmumu publiskotie finanšu pārskati un apgrozījuma rādītāji.

Mēs izmantosim Danske Navigator, lai analizētu datus, un rezultātus prezentēsim nākamās tikšanās laikā.

3

Tikšanās:
jūsu uzņēmumam pieejamās iespējas

Mēs noteiksim jūsu uzņēmumam pieejamās iespējas, lai jūs varat tās piemērot un uzlabot uzņēmuma finanšu rādītājus. Balstoties uz tirgus stāvokli un stratēģiju, mēs sagatavosim reālistisku prognožu kopumu. Šīs prognozes var izmantot, lai izvēlētos jomas, kurās izdarīt izmaiņas, lai stiprinātu jūsu finansiālo stāvokli.

Mūsu tikšanās vienīgais temats nebūs rādītāji; izmantojot mūsu zināšanas par jūsu konkurentiem, produktiem, tirgus iespējām, piegādātājiem un klientiem, mēs varam jums sniegt labākās iespējamās finanšu konsultācijas.

Tikšanās noslēgumā tiks sastādīts ziņojums, kas ietver konkrētas finanšu rekomendācijas kā stiprināt jūsu uzņēmuma finansiālo stāvokli un tirgus pozīcijas.

4

Darbība:
Jūsu mērķu sasniegšana

Mēs kopīgi formulēsim secinājumus un nospraudīsim mērķus un idejas šo mērķu sasniegšanai.

Mēs varam nodrošināt jūsu vajadzībām atbilstošu speciālistu pakalpojumus, sākot ar naudas līdzekļu pārvaldniekiem, valūtas un finanšu instrumentu darījumu konsultantiem, līzinga ekspertiem, apdrošināšanas speciālistiem līdz finanšu konsultantiem.

Speciālisti sniegs jums konkrētas rekomendācijas jūsu mērķu sasniegšanai.

Danske Navigator ir vērtīgs instruments, lai izvērtētu Jūsu uzņēmuma finanšu pārskatus vai izskatītu būtisku stratēģijas izmaiņu ietekmi. Īsāk sakot, ar to iespējams modelēt visus kritērijus, kas ietekmē uzņēmuma finanšu rādītājus.

Budžeta analīze

Kad ir iesniegti finanšu pārskati, nākamais loģiskais solis ir jūsu darbības un sasniegumu analīze. Pēc tam, kad esat snieguši savu viedokli par nākamo gadu tendencēm, mēs varam prognozēt nākotnes peļņas un zaudējumu pārskatu, bilanci un brīvās naudas plūsmu periodam līdz pieciem gadiem. Tas dos stabilu pamatu attīstības jomu noteikšanai. Ar Danske Navigator var analizēt arī alternatīvus scenārijus un sniegt ieskatu par budžeta noviržu finansiālo ietekmi.

Danske Navigator palīdzēs ne tikai būtisku,
stratēģisku lēmumu pieņemšanā

Tirgus apstākļu izmaiņas

Danske Navigator palīdzēs ne tikai būtisku, stratēģisku lēmumu pieņemšanā.

Analīze var tikt balstīta uz cenu izmaiņu ietekmi, klientu pieplūduma un aizplūšanas, apmaksas noteikumu izmaiņu vai izejmateriālu un valūtas maiņas kursu izmaiņu ietekmes modelēšanu.

Stratēģijas maiņa

Stratēģijas maiņa ietekmē daudzas jomas, t.sk. apgrozījumu, ieņēmumus, kapitāla struktūru, saistību struktūru, apgrozāmā kapitāla līdzekļus, galvenos kredīta rādītājus un dividenžu izmaksas iespējas.

Danske Navigator var izmantot, lai aprēķinātu ietekmi vienai konkrētai jomai, kā arī komplicētākas un salīdzinošas ietekmes noteikšanai uz peļņas un zaudējumu pārskatu, bilanci un naudas plūsmu.

Jauna produkta ieviešana

Ja Jūs plānojat ieviest jaunu produktu, ar Danske Navigator iespējams aprēķināt jaunā produkta ieviešanas finansiālo ietekmi šajā un turpmākajos gados.

Produkta ieviešana bieži vien tiek saistīta ar būtiskām izmaksām, un tam nepieciešami naudas līdzekļi. Ar Danske Navigator Jūs varat aprēķināt nepieciešamo līdzekļu apjomu.

Jauni tirgi

Ja apsverat domu par jaunu tirgu apgūšanu, Danske Navigator var sniegt Jums pārskatu par paplašināšanās finansiālo ietekmi.

Papildus tiešajām izmaksām, kas saistītas ar jauna tirgus apgūšanu, ir jānosaka vēl daudzi citi ar finansēm saistīti jautājumi, t.sk. samazināta ieguldījumu peļņas norma, krājumos un debitoru parādos iesaldēto naudas līdzekļu pieaugums, lielāki parādi kreditoriem vai lielāks jutīgums pret valūtas maiņas kursa svārstībām.

Ar Danske Navigator var aprēķināt
nākotnes ieņēmumu apjomu,
naudas plūsmu un kapitāla struktūru

Pēctecības plānošana

Viens no būtiskākajiem jautājumiem attiecībā uz pēctecības plānošanu ir uzņēmuma tālākā virzība. Ar Danske Navigator var aprēķināt nākotnes ieņēmumu apjomu, naudas plūsmu un kapitāla struktūru.

Iespējams Jums būs jāpārskata arī tie uzņēmuma aktīvi, kuriem nav būtiska loma uzņēmuma darbībā.

Ja Jūsu uzņēmumam ir vairāk kā viena darbības joma, ar Danske Navigator var aprēķināt ietekmi, kādu radītu atteikšanās no vienas vai vairākām jomām.

Pārdošana, apvienošanās un pārņemšana

Ja Jums jāpieņem būtiski lēmumi, piemēram, par kādas biznesa jomas pārdošanu vai slēgšanu, pārņemšanu vai apvienošanos, Danske Navigator var palīdzēt noskaidrot šādu lēmumu finansiālo ietekmi.

Aprēķinus var veikt par katru konkrēto jomu, taču Danske Navigator var izmantot arī komplicētākas un vispārējas ietekmes noteikšanai. Tiklīdz esat definējis pieņēmumus, Jūs varēsiet aprēķināt būtiskākos kredīta rādītājus un noteikt potenciālo ietekmi uz peļņas un zaudējuma pārskatu, bilanci, naudas plūsmu un citiem faktoriem.


SiteSupra® v.3.10 Trial Version
refresh delayed for 3 seconds